Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Te same przepisy obowiązują również na terytorium Wielkiej Brytanii, gdzie ustawa o ochronie danych z 2018 dostosowuje RODO do wymogów prawnych Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym administrator niniejszego serwisu internetowego www.iceo.co (dalej „Serwis ICEO”), którym jest ICEO LAB Limited Company z siedzibą w Office 407b, 182-184 High Street North, E6 2JA London, spółka założona i działającą na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 16309521 (dalej „ICEO”), dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informuje, że do danych osobowych Użytkowników Serwisu ICEO znajdują zastosowanie postanowienia niniejszej Polityki prywatności (dalej „Polityka Prywatności”).

W niniejszej Polityce Prywatności pragniemy przedstawić Ci informacje o nas oraz o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych, a tym samym zaznajomić Cię z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach Serwisu ICEO.

ICEO szanuje prawo Użytkowników do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu ICEO lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności Serwisu ICEO.

Serwis ICEO korzysta z plików cookies. Informacje o tym, czym są i sposobach wykorzystywania plików cookies możesz znaleźć w zakładce „Polityka cookies".

Zasady ochrony prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu ich bezpieczeństwa oraz są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
 • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 • Ustawą o ochronie prawnych z 2018 r. (UK 2018, rozdział 12) – ustawa obowiązująca na terytorium Wielkiej Brytanii wprowadzająca RODO.

Administrator przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności i poufności Twoich danych osobowych oraz z najwyższą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające zapewnić ich należytą ochronę. ICEO zabezpiecza Twoje dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Korzystając z Serwisu ICEO przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i inne wykorzystanie Twoich danych osobowych przez ICEO na warunkach przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą oraz w przypadku zawarcia z Tobą umowy do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie i świadczenia Ci naszych usług, jak również dla naszych potrzeb biznesowych.

Tak więc, przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na następujących podstawach:

 • Zawierając z nami umowę w imieniu własnym - przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • Zawierając z nami umowę w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którą reprezentujesz (dalej: „Organizacja”) – przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest realizacja przez nas praw i obowiązków wynikających z tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić reprezentowanej przez Ciebie Organizacji usługi, a Organizacja ta nie mogłaby z niej korzystać;
 • Podając swoje dane w celu nawiązania przez nas kontaktu - przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest realizacja przez nas praw i obowiązków wynikających z tej umowy, w tym nawiązanie z Tobą kontaktu, o który wnioskowałeś.;
 • Prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są w szczególności:
  • nawiązanie z Tobą wnioskowanego przez Ciebie kontaktu,
  • zapewnianie bezpieczeństwa usługi,
  • dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach),
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego lub promocji własnych usług, w celu marketingowym oraz w celu dostosowania zawartości naszych serwisów możemy także analizować treści jakie zostały uruchomione lub wyświetlone na stronach, które odwiedziłeś oraz sposób ich uruchomienia lub wyświetlenia,
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą lub Organizacją, którą reprezentujesz, a tym samym świadczyć usługi przez nas, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • Informacje identyfikujące – m.in. imię i nazwisko, z których korzystamy w celu nawiązania z Tobą kontaktu oraz - w przypadku zawarcia z nami umowy na realizację świadczonych przez nas usług - do weryfikacji Twojej tożsamości;
 • Dane kontaktowe – m.in. Twój numer telefonu, adres e-mail, inne kanały komunikacyjne, z których korzystasz do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji. Korzystamy z nich w celu weryfikacji Ciebie jako naszego użytkownika oraz skontaktowania się z Tobą z różnych powodów zależnie od celu.

ICEO może również pozyskiwać następujące kategorie danych:

 • Informacje o urządzeniach – m.in. informacje o Twoich urządzeniach lub przeglądarkach, które wskazują na Twoje zachowania w Internecie lub sposób korzystania z urządzeń. Informacje o Twoich urządzeniach są zbierane przez Serwis ICEO, a informacje o Twoich przeglądarkach są zbierane przez nasze pliki cookie tagi i piksele. Jest to często wymagane ze względów bezpieczeństwa sieciowego. Obejmuje to m.in. adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą stronę www, czas pobytu, ilość przesłanych danych, odsyłający adres URL (w przypadku przejścia na naszą stronę www z innej witryny lub za pośrednictwem reklamy), strony odwiedzone na naszej stronie www, rodzaj Twojej przeglądarki (język i wersja oprogramowania), dodatki do przeglądarki, identyfikator i cechy urządzenia, typ i wersja urządzenia, system operacyjny.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe

Zawierając z nami umowę w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Organizacji - otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie podczas zawarcia umowy.

Podając swoje dane w celu nawiązania przez nas kontaktu - otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie podczas podania ich w formularzu kontaktowym na naszej stronie www.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi serwisowe);
 • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
 • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Administratora lub podmioty certyfikujące.

Uznając to za właściwe, podejmiemy próbę powiadomienia Cię o prawnie uzasadnionych żądaniach udostępnienia Twoich danych, chyba że jest to zabronione na mocy prawa lub decyzji sądowej lub jeżeli żądanie jest pilne. Możemy zakwestionować takie żądania, jeżeli uznamy, że są one zbyt szerokie, nieprecyzyjne lub bezprawne.

Jak długo przechowujemy dane

Okres przechowywania danych

Jeżeli postanowisz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych lub zażądasz ich usunięcia, wszystkie Twoje dane osobowe będące w posiadaniu ICEO zostaną usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do spełnienia przez ICEO obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oraz dochowania ustawowych okresów przedawnienia. Nie zostaną one usunięte, a jedynie w niezbędnym zakresie zminimalizowane. Dane te będą przechowywane przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej, a w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenia przed roszczeniami, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu cywilnoprawnej odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, związanych ze współpracą z ICEO.

Twoje prawa

Wycofanie zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – w przypadkach wymagających udzielenia zgody na przetwarzanie – na przyszłe przetwarzanie danych. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W pewnych przypadkach możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych po wycofaniu zgody, jeżeli posiadamy do tego inną podstawę prawną lub jeżeli wycofanie przez Ciebie zgody było ograniczone do określonych czynności przetwarzania.

Prawo dostępu. Przysługuje Ci prawo do uzyskania (i) potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak, (ii) bardziej szczegółowych informacji o tych danych. Bardziej szczegółowe dane obejmują m.in. cele przetwarzania, kategorie danych, potencjalnych odbiorców czy okres przechowywania.

Prawo do sprostowania. Przysługuje Ci prawo do sprostowania przez nas nieprawidłowych dotyczących Ciebie danych. Jeżeli przetwarzane przez nas dane nie są prawidłowe, poprawimy je bez zbędnej zwłoki i powiadomimy Cię o naniesieniu tych poprawek. Uwaga: (i) wiele danych możesz poprawić w ustawieniach.

Prawo do usunięcia. Przysługuje Ci prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych, które przechowujemy. Jeżeli tak postanowisz, przejdź do ustawień swojego konta na Systemie. Usunięcie danych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Systemu.

Prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo do: (i) otrzymania kopii Twoich danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz (ii) przesłania tych danych innemu Administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony.

Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych, którego podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Dotyczy to także profilowania w oparciu o te postanowienia. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. W następujących przypadkach masz prawo ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych:

 • jesteś zdania, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz ich usunięcia;
 • nadal potrzebujesz danych do ustalenia lub dochodzenia roszczeń prawnych bądź obrony przed takimi roszczeniami; lub
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie zgodnie z pkt 6 powyżej.

Skorzystanie z Twoich praw. W celu realizacji praw jak również w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u Administratora należy kontaktować się w następujący sposób:

 • i. pod adresem email: [email protected];
 • ii. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: ICEO LAB LTD, Office 407b, 182-184 High Street North, E6 2JA London.

Zastrzegamy jednak, że każda taka prośba, żądanie lub sprzeciw będzie przez nas uprzednio weryfikowana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają bowiem charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Prawo do złożenia skargi. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów, w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Wniesienie skargi powinno mieć miejsce, w szczególności, w państwie członkowskim zwykłego pobytu osoby, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku terytorium Polski będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z kolei dla terytorium Zjednoczonego Królestwa będzie to Information Commissioner's Office.

Przekazanie Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony, poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo dokonujemy przeglądu i aktualizujemy Politykę prywatności, aby dopasować ją do zmian wynikających z naszej bieżącej działalności biznesowej. Zawsze możesz sprawdzić datę zawiadomienia dotyczącego prywatności, aby się dowiedzieć, kiedy ostatnio dokonaliśmy zmian. Powiadomimy Cię, gdy dokonamy znacznych zmian, o których powinieneś/powinnaś wiedzieć. Wersja 1.0 obowiązuje od dnia 10.12. 2022 roku.